Belediyede “Resmi Yazışma” eğitimi Belediyede “Resmi Yazışma” eğitimi

Vali Zülkif Dağlı, yayınladığı genelge ile Çorum’daki tüm kurumlara ihale ve alımlar konuda uyarıda bulundu.
Valilik, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ‘ihalelerin birleştirilmemesi’, ‘kısımlara bölünmemesi’ ve ‘doğrudan temin yönteminin kullanılmaması’ konularında uyarılarda bulundu.
Vali Zülkif Dağlı imzasıyla yayımlanan genelgede 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesine yer verilerek, “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez” hükmü hatırlatıldı.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerde ‘açık ihale usulü’ ile ‘belli istekliler arasında ihale’ usullerinin temel usuller olduğu belirtilerek, “doğrudan temin” yönteminin bir ihale usulü olmadığı vurgulandı.
Genelgede aşağıdaki ifadelere yer verildi:
“Bilindiği üzere resmi ilanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde; Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı ve Yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan veya genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel Kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, aynı Kanunun 31 inci maddesinde resmi ilanların, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılacağı hükme bağlanmıştır. Diğer yandan, Resmi Gazete'nin 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı nüshasında 7418 sayılı "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanmıştır.
Bu Kanun değişikliğiyle gazetelerde resmi ilan yayımını zorunlu kılan başta Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Tebligat Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu olmak üzere on altı Kanunun ilgili hükümlerinde; gazeteler resmi ilanların yayım mecrası olarak muhafaza edilmiş ve 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere "gazete" ibaresinin yanına "ve internet haber sitesi" ibaresi eklenmiştir.
Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım-onarım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, anılan Kanunun 2 nci maddesinde ise yine bu Kanunun kapsamına giren idareler sayılmaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Temel İlkeler" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur." ifadesi yer almaktadır.
Aynı Kanunun "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar" başlıklı 62 nci maddesinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım-onarım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, sözü edilen 62’nci maddenin (1) bendinde ise Kanunun 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60 inci maddesinde, görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir.
İlimiz genelinde "Doğrudan Temin" usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için mal ve hizmet alımları ile yapım-onarım işlerinin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için, resmi ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitesinde ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.”