Büro Memur Sen tarafından yeni ek gösterge rakamları ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, “2018 Yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4 meslek grubu ve idarecilerin ek göstergesinin 3.600'e yükseltileceğini açıklamış, akabinde mutabakatla sonuçlanan 6. Dönem Toplu Sözleşmede ek göstergelere ilişkin çalışmanın yetkili konfederasyon Memur-Sen'in katkı ve katılımıyla 2022 yılında tamamlanacağı imza altına alınmıştı. Ek gösterge düzen­lemesine ilişkin süreç 6 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile yeni bir aşamaya evrilmiş olup, hazırlanacak kanun teklifinin TBMM'de yasalaşmasıyla geniş toplum kesimlerini yakından ilgilendiren yeni ek gösterge rakamları yürürlüğe konulacaktır.

Ek göstergelerde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak gelinen aşama Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunun ge­nel yetkili sendikası Büro Memur-Sen olarak 24 Mart 2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmuş olduğumuz taleplerimizi karşılamaktan son derece uzaktır” denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

Kamuoyuna açıklandığı kadarıyla dört meslek grubu bakımından 3600 vaadi gerçekleşmiş olmakla birlikte; il müdür yardımcısı, şube müdürü, merkez müdürü, yazı işleri müdürü, müdür, ilçe müdürü, şef vb. idari kadrolar 3600 kapsamı dışında tutulmuştur. Kendi içinde sorunları bulunsa da 1994 yılından bu yana uygulanmakta olan mevcut ek gösterge sisteminin en temel özelliği hiyerarşik yapıyı gözetmesidir. Gelinen noktada memuriyete giriş düzeyinde 2 yıllık yüksekokul mezunu bekçiye 3600 ek gösterge verilirken; 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olan ve görevde yükselme sınavı ile atanan, her türlü idari sorumluluğu alan amirler 3600'den yararlanamayacak, hiyerarşik yapı bozulacaktır. Hizmet kolumuza bağlı kurumların kadrolarında KPSS A grubu ile atananların olduğunu düşündüğümüzde adaletsiz bir uygulama olacağı net olarak görülmektedir. Aynı şekilde hizmet kolumuz kapsamındaki kurumlarda görevli personel, 3600 ek göstergeden yararlanacak personel ile aynı düzeyde öğrenime sahip olduğu halde;Devletin Ana Hizmet Birimleri olan, İçişleri (Valilik) Hizmet Birimlerinin iş ve işlemlerinin sağlık bir şekilde yürütülmesi, Devletin vergi politikasının belirlenmesi, tahsilat, denetim ve uygulanması, yargı sürecinin etkinliğinin sağlanması, iç ve dış ticaretin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve denetimi, gençliğin korunması, sporun geliştirilmesi, istihdamın artırılması, tüm nüfusu ilgilendiren nüfus hizmetleri ve  sosyal güvenlik ve İş Kur hizmetlerinin sunumu ve denetimi ile kolluk niteliğindeki infaz koruma ve gümrük muhafaza görevlerini yerine getiren kamu görevlileri ve Emniyet ve Askeri Birimlerde görev yapan sivil memurlar, Meteorolojide görev yapan memurlar ile ülkenin en ücra noktalarında temel devlet hizmetlerinde fedakarca görev yapan diğer personel 3600 kapsamı dışında tutulmuştur.

Ek gösterge düzenleme taslağında her unvan için 600 puan artırıma gidilmesi kolaycı ve toptancı bir yaklaşımdır. Bu düzen­leme ile kamu görevlilerinin bir kısmına 118 TL emekli aylığı artışı yapılırken, 3600 ek göstergeden yararlanacak meslek grupları­na ise 1234 TL gibi on katını aşan tutarda artış sağlanmıştır. Bu itibarla ek gösterge çalışmasının TBMM sürecinde revize edilerek;

 -Yardımcı Hizmetler Sınıfına 1. derecede 3.000 olacak şekilde ek gösterge verilmesini,

-Diğer hizmet sınıflarında 1. derecede en az 3.600 olacak şekilde yeniden belirlenmesini, talep etmekteyiz.

Kamuoyuna açıklanan ek gösterge çalışmasının, çalışmanın amacıyla varılmak istenen hedefler bakımından aksi tesire yol açacağını, kamu görevlilerinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyeceğini, kurumlarda çalışma barışını zedeleyeceğini de­ğerlendirmekteyiz.

Millî güdümlü mermi 'ATMACA' Karadeniz'de test edildi Millî güdümlü mermi 'ATMACA' Karadeniz'de test edildi

Sonuç olarak; ek göstergelere ilişkin kanun teklifi TBMM aşamasında sosyal tarafların katılımını da sağlayacak şekilde bütün yönleriyle ele alınmalı, uzun yıllar boyu uygulanabilecek adil ve dengeli bir sistem kurulması için gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Geldiğimiz noktada; Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda görev yapan kamu görevlilerinin taleplerinin karşılık bulmasını istiyor,ve aşağıda tüm kamuoyu ile de paylaştığımız üzere  2 aşamalı eylem planımıza başlamış bulunmaktayız.  Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen olarak teklifin yasalaşma süreci ve öncesinde  eylemlerimize azami katılım için tüm kesimlerin desteklerini talep ediyo­ruz. “