İşte Türkiye’nin çevre istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya Çevre Günü'ne özel hazırlanan bir bülten yayınladı.

Güncel 05.06.2020, 11:15 05.06.2020, 13:37 Merve Kayış
banner2343

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2008 yılında toplam sera gazı emisyonu 387,6 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) hesaplandı; 2018 yılında ise 520,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. 2008 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %74,1 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı ve bunu sırasıyla %10,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %10,6 ile tarımsal faaliyetler ve %4,7 ile atık takip etti. 2018 yılı emisyonlarında ise CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı ve bunu sırasıyla %12,5 ile tarımsal faaliyetler, %12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %3,4 ile atık takip etti.

Türkiye'de 2018 yılı için kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 6,4 ton/kişi, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise 0,14 kg CO2 eşd./GSYH (TL) olarak belirlendi.

Su kaynaklarından 17,5 milyar m3 su çekildi

Belediye ve köylerde içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak ve imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2014 yılında su kaynaklarından 14,7 milyar m3 su çekildi; 2018 yılında ise su kaynaklarından 17,5 milyar m3 su çekildi.

Türkiye'de 2014 yılında çekilen suyun %55'i denizden, %14,1'i kuyudan, %13,8'i barajdan, %9,4'ü kaynaktan ve %7,7'si diğer kaynaklardan temin edildi; 2018 yılında ise %56,2'si denizden, %15,1'i barajdan, %14'ü kuyudan, %8,7'si kaynaktan ve %5,9'u diğer su kaynaklarından temin edildi.

Türkiye'de 2014 yılında su kaynaklarından çekilen toplam suyun %44,3'ü termik santraller, %35,5'i belediyeler, %14,9'u imalat sanayi işyerleri, %2,9'u köyler, %1,4'ü maden işletmeleri ve %1'i OSB'ler tarafından temin edildi; 2018 yılında ise çekilen toplam suyun %44,9'u termik santraller, %35,3'ü belediyeler, %15,3'ü imalat sanayi iş yerleri, %2,2'si köyler, %1,4'ü maden işletmeleri ve %0,9'u OSB'ler tarafından temin edildi.

Nüfusun %98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi

Türkiye'de 2014 yılında belediye nüfusunun %97,3'üne, köy nüfusunun ise %99,1'ine olmak üzere toplam nüfusun %97,4'üne içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. 2018 yılında ise belediye nüfusunun %98,6'sına, köy nüfusunun ise %99,4'üne olmak üzere toplam nüfusun %98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi.

Atıksuların %77,4'ü denize deşarj edildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2014 yılında doğrudan alıcı ortamlara 12,7 milyar m3 atıksu deşarj edildi; 2018 yılında ise doğrudan alıcı ortamlara 14,8 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Türkiye'de 2014 yılında alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %77,7'si denize, %18,4'ü akarsuya, %3,9'u diğer alıcı ortamlara deşarj edildi; 2018 yılında ise alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %77,4'ü denize, %18,7'si akarsuya, %3,8'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Türkiye'de 2014 yılında toplam atıksuyun %50,4'ü termik santraller, %32,4'ü belediyeler, %13,5'i imalat sanayi işyerleri, %1,7'si OSB'ler, %1,1'i maden işletmeleri ve %0,9'u köyler tarafından deşarj edildi. 2018 yılında ise toplam atıksuyun %51'i termik santraller, %30,8'i belediyeler, %14,7'si imalat sanayi işyerleri, %1,6'sı OSB'ler ve %1,1'i maden işletmeleri, %0,8'i köyler tarafından deşarj edildi.

Türkiye'de 2018 yılında çekilen su ve deşarj edilen atıksu miktarlarına göre en fazla su çeken ve deşarj eden sektörler sırasıyla termik santraller, belediyeler ve imalat sanayi işyerleridir.

Nüfusun %88,5'ine atıksu toplama hizmeti verildi

Türkiye'de 2014 yılında belediye nüfusunun %89,7'sine, köy nüfusunun ise %48,9'una olmak üzere toplam nüfusun %87'sine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi; 2018 yılında ise belediye nüfusunun %90,7'sine, köy nüfusunun ise %55,5'ine olmak üzere toplam nüfusun %88,5'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi.

Türkiye'de 2014 yılında belediye nüfusunun %68,1'inin, köy nüfusunun ise %7,4'ünün olmak üzere toplam nüfusun %64'ünün atıksuları arıtıldı. 2018 yılında ise belediye nüfusunun %78,7'sinin, köy nüfusunun ise %10,2'sinin olmak üzere toplam nüfusun %74,5'inin atıksuları arıtıldı.

Toplam 15,1 milyon ton tehlikeli atık oluştu

İmalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları 2010 yılında 3,4 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 37,1 milyon ton atık oluştururken; 2018 yılında 15,1 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 66,8 milyon ton atık oluşturdu. 2010 yılında madencilik sektöründe 725 milyon ton dekapaj malzemesi ve pasa oluştu, 2018 yılında ise bu miktarın 795 milyon ton olduğu tespit edildi.

Belediye nüfusunun %98,8'ine atık toplama hizmeti verildi

Belediye atık istatistikleri 2016 yılı sonuçlarına göre, toplam 1 397 belediyeden 1 390'ı atık toplama hizmeti verirken, 2018 yılında toplam 1 399 belediyeden 1 395'inin atık toplama hizmeti verdiği belirlendi.

Belediyelerde 2016 yılında 31,6 milyon ton, 2018 yılında ise 32,2 milyon ton atık toplandığı tespit edildi. Toplanan atığın, 2016 yılında %61,2'si düzenli depolama tesislerine, %28,8'i belediye çöplüklerine, %9,3'ü diğer geri kazanım tesislerine, %0,5'i kompost tesislerine gönderilirken, %0,2'si ise diğer bertaraf yöntemleri ile bertaraf edildi; 2018 yılında ise toplanan atığın %67,2'si düzenli depolama tesislerine, %20,2'si belediye çöplüklerine ve %0,4'ü kompost tesislerine gönderilirken, %0,2'si diğer bertaraf yöntemleri ile bertaraf edildi. 2018 yılında toplanan atığın %11,9'u ise diğer geri kazanım tesislerine gönderildi.

Sağlık kuruluşlarında 89 bin ton tıbbi atık toplandı

Üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri ile doğum hastaneleri ve kliniklerinde 2010 yılında 60 bin ton tıbbi atık toplandı; 2018 yılında ise 89 bin ton tıbbi atık toplandı.

Toplanan tıbbi atığın, 2010 yılında % 63'ü sterilize edilmeden, %27,4'ü sterilize edilerek depolama alanlarına, %9,2'si yakma tesislerine gönderilirken, %0,4'ünün ise diğer yöntemlerle bertaraf edildiği belirlendi. 2018 yılında ise toplanan tıbbi atığın %92,3'ü sterilize edilerek depolama alanlarına ve %7,7'si yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.

Toplam 2 223 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu

Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli ve lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen 117'si atık bertaraf tesisi ve 868'si geri kazanım tesisi olmak üzere, toplam 985 tesis 2014 yılında faaliyet gösterirken; 2018 yılında 166'sı atık bertaraf tesisi ve 2 057'si geri kazanım tesisi olmak üzere, toplam 2 223 tesis faaliyet gösterdi. 2014 yılında düzenli depolama tesislerinde 41 milyon ton, yakma tesislerinde 43 bin ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesislerinde 20 milyon ton atık geri kazanıldı. 2018 yılında ise düzenli depolama tesislerinde 56 milyon ton, yakma tesislerinde 494 bin ton atığın bertaraf edildiği, geri kazanım tesislerinde 48 milyon ton atığın geri kazanıldığı tespit edildi.

Çevre koruma harcamaları 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti

Çevre koruma harcamaları 2013 yılında 21,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılında ise toplam 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının, 2013 yılında %64'ü mali ve mali olmayan şirketler, %28,4'ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve %7,6'sı hanehalkları tarafından yapılırken; 2018 yılında %56,6'sı mali ve mali olmayan şirketler, %36,3'ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve %7,1'i hanehalkları tarafından yapıldı. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2013 yılında %1,2 olarak gerçekleşirken, 2018 yılında ise %1 olarak gerçekleşti.

Çevresel vergiler 91,1 milyar TL olarak tahakkuk etti

Toplam çevresel vergi tahakkuku 2008 yılında 34,7 milyar TL, 2018 yılında ise 91,1 milyar TL olarak tespit edildi. Çevresel vergilerin, 2008 yılında %70,7'sini enerji vergileri, %28'ini ulaştırma vergileri, %1,3'ünü ise kaynak ve kirlilik vergileri oluştururken, 2018 yılında %63,3'ünü enerji vergileri, %34,2'sini ulaştırma vergileri, %2,5'ini ise kaynak ve kirlilik vergileri oluşturdu.

Kaynak: Yayla Haber
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Nisan 2021
İmsak 04:13
Güneş 05:46
Öğle 12:44
İkindi 16:29
Akşam 19:32
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Başakşehir 33 33
19. Gençlerbirliği 34 32
20. Erzurumspor 34 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@