Çorum Yayla Haber Gazetesi

Çorum

Çorum Haber

Çorum Haberleri

Çorum Belediyesi

Çorum Valiliği

Çorumspor

Çorum Gazetesi

Çorum Gazeteleri

Ahmet Ahlatcı

Çorumhaber

Corum

corumhaber

Çorumhaber

Çorum Yayla Haber Gazetesi

Çorum Haber Gazetesi

Çorum Haberleri oku

Sungurlu

Alaca

Osmancık

Sungurlu

İskilip

Kargı

Habercim19

habercim19.com

corumhaber.net

corumhakimiyet.net

çorum time

corum time

çorum valilik

Çorum Belediye

Çorum Belediyespor

Yeni Çorumspor

Çorum Yerel

ÇorumYerel Ekonomi

Çorum Ahmet Ahlatcı

Ahmet Ahlatcı

Çorum Ak Parti

Çorum CHP

Çorum İyi Parti

Çorum MHP

Çorum Gelecek Partisi

Çorum DEVA

Çorum Saadet Partisi

Ahmet Sami Ceylan

Cahit Bağcı

Agah Kafkas

Salim Uslu

Tufan Köse

Oğuzhan Kaya

Kenan Nohut

Ali Haydar Tanrıverdi

Hacı Odabaş

Yusuf Ahlatcı

Mustafa Tahtasız

Çorumluyuz

Çorumlu Amir

Çorumlu

Çorumda

Çorumdan

Çorum Yayla Haber Gazetesi

Yayla Haber

Çorum Yayla Haber

Çorum Haber

Çorum Haber Gazetesi

Çorum Yerel

Çorum Yerel Gazete

Çorum
Corum
Çorumhaber
Corumhaber
çorum gazetesi
çorum gazeteleri
çorum haberleri oku

14.01.2020, 13:36 31

Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim

Dünya değişimi yaygın olarak dijitalleşme sürecinin sağladığı ortamla daha güçlü algılamaya başladı. Konuyla ilgili olarak ilk makaleyi kaleme alalı 20 yıl geçmiş bulunuyor. Makalenin başlığı “Bilgi ve İletişim Teknolojisindeki Gelişmeler ve Tarımsal Yayım” başlığını taşıyordu. O yıllarda doktora sonrası bir çalışma yapmak üzere yurtdışında “bilgi sistemleri” konusunda dijital teknolojilerin tarımda kullanımına yönelik incelemeler yapma şansımız da olmuştu. Bir bakıma bizim dijital yolculuğumuz ile Türkiye’nin dijital yolculuğunun aynı dönemlere denk gelmesi değişimi yakından görmemize, incelememize ve bu alanda çalışmalar ortaya koymamıza yol açmış, süreci anlamlaştırmamıza yardımcı olmuştur.

Türkiye’nin Dijital Yolculuğu

Elektronik veya dijital dönüşüm konularının güncel olmaya başladığı yıllarda yani iki binli yıllarda Türkiye elektronik ağlar üzerinden yönetsel işlemleri kolaylaştırmak ve etkinleştirmek üzere önemli hamleler yapmıştır. Bu kapsamda “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” Acil Eylem Planı’nda yer almış ve tam olarak gündemde yer almaya başlamıştır. Tabii e-dönüşüm sürecini yürütmek, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımları arasında eşgüdüm sağlamak ve bilgi toplumu olma yolunda atılması gereken adımlara ilişkin stratejileri belirlemek üzere 2003 yılında o dönemdeki isimlendirmeyle Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) kurulmuştu.

e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin Hedefleri

27 Şubat 2003 tarihinde 2003/12 sayı ile yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. Buna göre “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulları hazırlamayı, hedeflemektedir. Konu alt başlıklar halinde incelendiğinde söz konusu projenin amaçları aşağıda verildiği gibidir(CB, 2019):

Bilişim (Bilgi ve İletişim) teknolojileri politikaları ve mevzuatının, öncelikle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, bu konuda “e-Europe” kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planını Türkiye’ye uyarlamak,

Vatandaşın, bilişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaları geliştirilmek,

Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katkıda bulunmak,

Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak,

Bilişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırılmak,

Bilişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun yatırım projelerinin bütünleştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukarıdaki ilkeler ışığında yol gösterilmesini sağlamaktır.

Görüldüğü gibi süreç kamudaki verimlilik yanında diğer sektörlere yönelin önemli yapıcı ve kolaylaştırıcı işlemleri esas almaktadır. Ülkelerin bilgi toplumuna geçişteki hazırlıkları çeşitli göstergeler üzerinden yapılmaktadır. Bu sıralamada teknik altyapı kadar, ülkelerin hizmet sunumu ve geliştirilmesindeki durumu, teknoloji üretme yetenekleri, insan sermayesi, hukuki düzenlemeleri gibi pek çok gösterge dikkate alınmaktadır. Türkiye’nin 2003 yılında e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile ortaya koyduğu kararlılık ve yaptığı uygulamalar bugün pek çok alanda ortaya çıkan gelişmelerin alt yapısını oluşturmuştur.

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Süreci

Dijital dönüşümle ilgili olarak yükseköğretimde önemli çalışmalar söz konusudur. Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç tarafından yeni YÖK olarak isimlendirilen Yükseköğretimin son yıllardaki güncel ajandasında ve stratejisinde isabetli bir şekilde dijital dönüşüm yer almaktadır ve konuya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Planı'nda da yer verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl Üniversitelerini kapsayan ve 8 pilot üniversitede uygulanmaya başlanan proje süreç içinde tüm üniversiteleri kapsayacak hale getirilecektir. Buna göre "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi “yeni ve yenilikçi çalışmalar” kapsamında Yükseköğretim kurumlarında hayata geçirilmek üzere YÖK tarafından doğru bir inisiyatif geliştirilmiştir. Aynı çerçevede 2019 yılında Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesinin kapsamı 16 pilot üniversite ile şekillenmiş ve üç binin üzerinde öğretim elemanı 'dijital çağda yükseköğretimde öğrenme ve öğretme" kursu alırken, yaklaşık 36 bin öğrenci "dijital okuryazarlık" dersi kapsamında "internet teknolojileri", "taşınabilir teknolojiler", "sosyal ağlar", "teknoloji, toplum ve insan", "bilişim etiği", "teknoloji ve hayat boyu öğrenme", "bulut bilişim", "geleceğin teknolojileri" konularında eğitimler verilmeye başlanmıştır. Bu şekilde dijital dönüşüme yönelik olarak eğitsel sürecin yapılandırılması sağlanmaktadır. Dijital dönüşümde öğretim elemanlarının önemi dikkate alınmaktadır ve projenin en önemli hedeflerinden birisi olarak öğretim elemanlarını kendi ders materyalini tasarlayacak hale getirilmesi üzerinde önemle durulmaktadır.

Yine hedeflere ulaşmak için söz konusu proje ile üniversitelere Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ve dijital teknolojiler konusunda teknik destek verilecek ve üniversitelerde öğretim üyeleri ile üniversite öğrencileri söz konusu yönetim sistemi aracılığıyla iletişime geçerek dersleri ve projeleri yüz yüze eğitimin yanında dijital ortamda da sürdürebilecektir. Aynı şekilde her bir öğrencinin sistem üzerinde kendine ait özel bir sayfası oluşturulacak ve tüm dijital ders malzemelerine bu sistem üzerinden ulaşılabilecektir. Bu şekilde yönetim sistem modülüyle öğrenciye, öğretim elemanına ve danışmanlara gerçek zamanlı bilgi sağlanarak öğrencilerin başarısını artırmak mümkün olabilecektir. Yine teknolojinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu için kitlesel açık çevrim içi dersler, açık eğitsel kaynaklar, yapay zeka, bulut bilişim, veri madenciliği çalışmalarına öncelik verilerek ders kitap ve materyallerinin online ortama aktarılması sağlanacak, sanal ortamda video ve animasyonlarla desteklenmiş ders materyallerinin hazırlanarak öğrencilere internet ortamında sunulması mümkün olacaktır. Kuşkusuz bu durum öğrenme sürecini etkinleştirici ve kolaylaştırıcı etkiler yapacaktır. Dolayısıyla öğrenciler 40-50 dakikalık dersler dışında her ortamda öğrenme etkinliklerine katılabileceklerdir(YÖK, 2019).

Sonuç olarak yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi yükseköğretimde dijital dönüşüm süreci güçlü bir şekilde başlatılmıştır ve orta vadede sürecin tüm üniversitelerimizi ve öğretim kadrolarını ve ilgili paydaşları içerisine alacak şekilde genişletileceği hakkında bilgi vermektedir.

Son yıllarda yükseköğretimde ortaya konulan performans ve gelişmeler dikkate alındığında, dijitalleşme sürecinin hızlandırılmasına yönelik olarak öncelikli çalışma alanları içerisinde dijital dönüşümün yer alması gerektiği açıktır. Ayrıca tüm sektörlerde olduğu gibi yükseköğretimde de yaşanmakta olan ve artan ivmeyle devam etmekte olan gelişmeler, esasen dijital dönüşüm hareketinin başarılı olmasını bir bakıma zorunlu kılmaktadır. Hedeflere ulaşmak yönünde yapılacak çalışmalardaki kararlılık, söz konusu çalışmaların olumlu etkisinin kısa dönemde değilse de orta ve uzun vadede ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

Yorumlar (0)

12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Mayıs 2020
İmsak 03:17
Güneş 05:08
Öğle 12:42
İkindi 16:39
Akşam 20:07
Yatsı 21:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
banner2014
banner2034
Arşiv