Teşvik sisteminde değişiklik

OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, teşvik sistemindeki değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çorum 31.08.2020, 15:15 31.08.2020, 17:35 Merve Kayış
banner2343

Yalçın, 21-08-2020 Tarih ve 2846 Sayılı Resmi Gazetede, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yatırımcıları ilgilendiren önemli değişiklik ve kararlar alınarak yatırım ortamının gelişmesine yönelik iş yapma kolaylıkları sağlanacağını belirtti.

Öne çıkan başlıklara bakıldığında, teşvik bölgelerindeki değişimden, AR-GE ve çevre yatırımlarına verilen ekstra desteğe, tesislere verilen kâr payı desteğinden yazılım teşvikine kadar birçok destek kaleminin hayata geçirildiğini kaydeden Yalçın, "Karara göre; İlçe bazlı uygulamanın genel bakış açısı olarak ilçelere daha fazla teşvik sağlanması, yatırımların daha geniş bir coğrafyaya yayılarak yerel kalkınmanın desteklenmesi mantığı olumlu bir yaklaşımdır. Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat ve Laçin ilçelerinin yeni kararda desteklenmesi, bir alt bölge desteğinden faydalandırılması, yeni yatırımların gelmesine zemin hazırlayacaktır. Bu ilçelere 5.bölge desteği sağlanmasıyla, tarım, imalat sanayi, enerji, lojistik ve turizmde yeni yatırımlar beklenmektedir” dedi.

Ayrıca yeni kararla birlikte Çorum’ da, “bölgesel destelerden faydalanabilecek sektör numaralarına” değinen Yalçın açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

11- Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı,

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) eklenmiştir.

Diğer maddelere bakıldığında,

8.madde, 4.fıkra: EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez. Yürürlük tarihi 21-08-2020

11.madde, 4.fıkra: faiz ve kar payı desteği. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını birmilyon sekizyüzbin Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez. Yürürlük tarihi 21-08-2020

11.madde, 7.fıkra: FAİZ VE KAR PAYI DESTEĞİ. 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz. Yürürlük tarihi 21-08-2020

12.madde, 10.fıkra: SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ. Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır. Yürürlük tarihi 21-08-2020

17.madde, 1.fıkra: ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI.

Eski Hali: Asgari 5 Milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 Milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

Yeni Hali: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar. Yürürlük tarihi 21-08-2020

17.madde, 1.fıkra: ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI.

Eski Hali: Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 Milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları. Yeni Hali: "Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları."

24.madde, 7.fıkra: YATIRIM SÜRESİ VE TAMAMLAMA VİZESİ. Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz. Yürürlük tarihi 21-08-2020

29.madde, 1.fıkra: DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA.

Hali: Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararianılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz veya kar payı desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

Yeni Hali: Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır. Yürürlük tarihi 21-08-2020

8.Geçici Madde, 1.fıkra: DAHA ÖNCEKİ KARARLARA İLİŞKİN UYGULAMA.

Eski Hali: "Bu karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek süratiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır."

Yeni Hali: "Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında ;

a)1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır." Yürürlük tarihi 01-01-2020

OKA Çorum İl Koordinatörü Yalçın, “Öneri olarak, küresel düzeydeki ekonomik dalgalanmalar başta olmak üzere çeşitli gelişmelerin de etkisiyle Çorum’ un Ülkemiz genelindeki teşvikli yatırımlar içerisindeki payı artırılmalıdır. Bu artışı sağlamaya yönelik olarak, Çorum’ daki teşvik belgeli yatırımların artırılması için Sungurlu ve Osmancık İlçelerindeki OSB’ lere ayrıca avantaj sağlanmalıdır. Çorum’ da Merkez, Sungurlu ve Osmancık İlçelerinde OSB bulunmaktadır. Ankara’ ya 1,5 saat mesafedeki Sungurlu OSB ve İstanbul—Samsun karayolu üzerinde yer alan Osmancık OSB’ de, yeni kararda geçen, “6.bölge desteğinden faydalanır” kapsamına alınmalıdır.” dedi.

Yatırımcıların Çorum il merkezi ve ilçelerinde yapacakları yatırımlarda, kendilerine mevzuat kapsamında her türlü desteği sağlayacaklarını belirten OKA Çorum İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, çalışma ofislerinin Çorum TSO Hizmet Binasında bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Çorum Yayla Haber Gazetesi
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Eylül 2021
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:38
İkindi 16:04
Akşam 18:47
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@