Teşvik sisteminde değişiklik

OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, teşvik sistemindeki değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çorum 31.08.2020, 15:15 31.08.2020, 17:35 Merve Kayış
516
Teşvik sisteminde değişiklik
banner2031

Yalçın, 21-08-2020 Tarih ve 2846 Sayılı Resmi Gazetede, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yatırımcıları ilgilendiren önemli değişiklik ve kararlar alınarak yatırım ortamının gelişmesine yönelik iş yapma kolaylıkları sağlanacağını belirtti.

Öne çıkan başlıklara bakıldığında, teşvik bölgelerindeki değişimden, AR-GE ve çevre yatırımlarına verilen ekstra desteğe, tesislere verilen kâr payı desteğinden yazılım teşvikine kadar birçok destek kaleminin hayata geçirildiğini kaydeden Yalçın, "Karara göre; İlçe bazlı uygulamanın genel bakış açısı olarak ilçelere daha fazla teşvik sağlanması, yatırımların daha geniş bir coğrafyaya yayılarak yerel kalkınmanın desteklenmesi mantığı olumlu bir yaklaşımdır. Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat ve Laçin ilçelerinin yeni kararda desteklenmesi, bir alt bölge desteğinden faydalandırılması, yeni yatırımların gelmesine zemin hazırlayacaktır. Bu ilçelere 5.bölge desteği sağlanmasıyla, tarım, imalat sanayi, enerji, lojistik ve turizmde yeni yatırımlar beklenmektedir” dedi.

Ayrıca yeni kararla birlikte Çorum’ da, “bölgesel destelerden faydalanabilecek sektör numaralarına” değinen Yalçın açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

11- Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı,

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) eklenmiştir.

Diğer maddelere bakıldığında,

8.madde, 4.fıkra: EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez. Yürürlük tarihi 21-08-2020

11.madde, 4.fıkra: faiz ve kar payı desteği. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını birmilyon sekizyüzbin Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez. Yürürlük tarihi 21-08-2020

11.madde, 7.fıkra: FAİZ VE KAR PAYI DESTEĞİ. 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz. Yürürlük tarihi 21-08-2020

12.madde, 10.fıkra: SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ. Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır. Yürürlük tarihi 21-08-2020

17.madde, 1.fıkra: ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI.

Eski Hali: Asgari 5 Milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 Milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

Yeni Hali: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar. Yürürlük tarihi 21-08-2020

17.madde, 1.fıkra: ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI.

Eski Hali: Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 Milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları. Yeni Hali: "Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları."

24.madde, 7.fıkra: YATIRIM SÜRESİ VE TAMAMLAMA VİZESİ. Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz. Yürürlük tarihi 21-08-2020

29.madde, 1.fıkra: DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA.

Hali: Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararianılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz veya kar payı desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

Yeni Hali: Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır. Yürürlük tarihi 21-08-2020

8.Geçici Madde, 1.fıkra: DAHA ÖNCEKİ KARARLARA İLİŞKİN UYGULAMA.

Eski Hali: "Bu karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek süratiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır."

Yeni Hali: "Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında ;

a)1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır." Yürürlük tarihi 01-01-2020

OKA Çorum İl Koordinatörü Yalçın, “Öneri olarak, küresel düzeydeki ekonomik dalgalanmalar başta olmak üzere çeşitli gelişmelerin de etkisiyle Çorum’ un Ülkemiz genelindeki teşvikli yatırımlar içerisindeki payı artırılmalıdır. Bu artışı sağlamaya yönelik olarak, Çorum’ daki teşvik belgeli yatırımların artırılması için Sungurlu ve Osmancık İlçelerindeki OSB’ lere ayrıca avantaj sağlanmalıdır. Çorum’ da Merkez, Sungurlu ve Osmancık İlçelerinde OSB bulunmaktadır. Ankara’ ya 1,5 saat mesafedeki Sungurlu OSB ve İstanbul—Samsun karayolu üzerinde yer alan Osmancık OSB’ de, yeni kararda geçen, “6.bölge desteğinden faydalanır” kapsamına alınmalıdır.” dedi.

Yatırımcıların Çorum il merkezi ve ilçelerinde yapacakları yatırımlarda, kendilerine mevzuat kapsamında her türlü desteği sağlayacaklarını belirten OKA Çorum İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, çalışma ofislerinin Çorum TSO Hizmet Binasında bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Yayla Haber
Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 15 Ocak 2021
İmsak 06:25
Güneş 07:55
Öğle 12:55
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:08
Bumerang - Yazarkafe
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@