Mevlüt Uyanık
Mevlüt Uyanık
Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teoloji Fakültes Öğretim Üyesi
Yazarın Makaleleri
Türkçeyi Bir Bilim Ve Felsefe Dili Yapmak
-Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 95. Yılına Armağan- Dünyada en uzun ömürlü tek hanedanlı devlet olan Osmanlı, 1789 Fransız İhtilali ile siyasi, iktisadi, ictimai alanda değişen dünya paradigmasına uyum sağlamak için Üç Tarz-ı...
Tarihsiz Okumaların Talihsizliğinden Kaçınmak İçin Tarih Felsefesi Şart
Tarihsel bir olgu/olay ve metne ulaşma ve onun yazıldığı dili anlama imkanı olmayan bir kişi, onun hakkında konuşanın görüşüne göre karar verir, bu tarih yazılığının/anlatıcılığının doğal halidir. Ama burada tarihin belirli bir...
Hilafet Hakkında Bazı Genel Bilgeler ve Yeni Türkiye
Yazılarımı takip edenler, bu sıralar İbn Arabi ve vahdeti vücut okuması yaptığımı bu bağlamda Mehmet Ali Ayni'yi okuduğumu hatırlar. Türk Ocağı'nın bir sempozyumu da devreye girince onun siyasi fikirlerini de ayrıntılı okumaya...
Tarihsiz Okumaların Talihsizliğinden Kaçınma Okumaları: Tarikatlar ve Cemaatler
Bu sıralar Osmanlı'nın son dönemini ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu yaşamış, bürokrat olarak her iki dönem de önemli icraatlarda bulunmuş Mehmet Ali Ayni hakkında okumalar yapıyorum. Aslında 1987 yılında vahdet-i vücut ve vahdet-i...
Din Yorgunluğu Ve Deizm Tartışmalarına Dair Bir “Derkenar”
Soru/n: Türkiye'de 'Muhafazakâr Demokrasi' söyleminin gereği olarak 'Dindar Nesil” yetiştirmeyi önceleyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ülkede İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin çoğalması için maddi...
Felsefe ve Hikmet Kavramlarını Bir Hadis Bağlamında Müzakere Etmek
Felsefeyi bir 'hayat tarzı” olarak görüp, yaşadığımız sorunlara dair 'kaygılarımızı paylaşmak”, bunlara çözüm önerileri üretmek veya mevcut çözüm önerilerini tutarlılığını test etmeye yarayan hazır bulunuşluk sağlayarak...
“İslamcılık” diye diye …
Bu günlerde yeniden 'Dindar Nesil” tartışmaları bağlamında ortaya çıkan sorunlar ve gençlerin Deizme kaydığı konuşuluyor. İkdam eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneğinin Konya İl Milli Eğitim müdürlüğü işbirliğiyle...
Tarihsiz Okumaların Talihsizliği: Hilafet, İlahiyat-Medrese
Bu sıralar "1980'den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler Sempozyumu " ( İlem ve Üsküdar Belediyesi, 20-22 Nisan 2018 İstanbul) için dergileri oku/yorum. Bana göre 1789-1799 yıllarında Dünyanın eko-politik paradigması değişti,...
Yurtsever Meşruiyet
Bazı kitapların okunma zamanı olur derim hep. Bunlardan biri Remzi Oğuz Arık'ın Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz (Ankara.1958) diğeri de Emin Maluf'un Çivisi Çıkmış Dünya ( Uygarlıklarımız Tükendiğinde, Deneme, çev. Orçun...
15 HAZİRAN 1826 VE 15 TEMMUZ 2016 KALKIŞMALARINI MUKAYESELİ OKUMAK
Tarihte sürekli bir devlet geleneğine sahip olarak kadim milletlerinden birisi olan Türkler, Doğu ile Batı âlemini birbirine bağlayan ve yüzyıllarca medeniyet mihveri olan İpek Yolundaki yerleri fethetmişler, yurt haline getirmişlerdir. Bulundukları...
Felsefe Öğretiminde Peygamberimizle Yolda/ş Olmak
Felsefe, varlık (Tanrı-evren) bilgi ve değer üzerine rasyonel/tutarlı ve eleştirel düşünceler üretir. Bu anlamda var olması için başka bir varlığa muhtaç olmayan varlık diye tanımlanan Tanrı, insanlara dünyada refah, ahrette felahlarını...
Türk İslâm Siyasi Düşüncesi Kongresi
Giriş: Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 94. Kuruluş yılını Kütahya Dumlupınar üniversitesinde kutlamak bir lütuf oldu. Malumunuz olduğu üzere tarih boyunca hiç esir yaşamamış ve daima kendi bayrağı altında kendi değerleri (mahiyet) ile...
TÜRK İSLÂM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ
Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 94. Kuruluş yılını Kütahya Dumlupınar üniversitesinde kutlamak bir lütuf oldu. Malumunuz olduğu üzere tarih boyunca hiç esir yaşamamış ve daima kendi bayrağı altında kendi değerleri (mahiyet) ile özgür...
Uluslararası medeniyetler şurası
İbn Haldun Üniversitesi 20-200 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul ‘da Uluslararası Medeniyetler Şurası'nda düzenlemiştir. Dünyanın her tarafından bir çok aydın bilgi, bilim medeniyet ve medeniyetler arası ilişkileri müzakere etti....
12 Eylül’ü Çorum’da yaşamak
Giriş: 1978-1980 yılları hayatımın en önemli dönemidir; çünkü kişiliğimin ve kimliğin temellerini sağlamlaştırmaya çalıştığım ve üniversiteye hazırlandığım bu dönem, sağ-sol, Alevi-Sünni ayırımı üzerine kurulan Çorum olaylarındaki...
Türk Ocağı’nda Anadoluculuk, Türkiyecilik, Memleketcilik Tartışmaları
Sunuş: 26 Ağustos 1071/1922 Türk tarihi açısından son derece önemli, ilkinde Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'ni kazandı ve Anatolia bir 'Türkeli” oldu. İkincisinde Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Ordusu Dumlupınar'da...
Malazgirt ve Büyük Taaruz zaferleri
ANADOLU'NUN YURTLANDIRILMASI ve ANADOLU RÖNESANSI BAĞLAMINDA OKUMAK Giriş: Ağustos Türk'ün zafer ayıdır. 26 Ağustos 1071 Malazgirt, Otlukbeli (1473), Çaldıran (1514); Mercidabık (1516), Mohaç (1521), Kıbrıs (1571), Sakarya (1921)...
Üç Tarz-I Tefekkür: Arap, Fars ve Türk Müslümanlığı
15 Temmuz 2016 Darbe Girişimin Teolojik Tahlilini Türkiye, enerji üretim ve arz merkezlerine yönelik küresel güçlerin Arap Baharı adıyla yapılan yeni düzenlemelerle irtibatlandırarak da yapılmalıdır. Özellikle etnik/PKK ve dini verileri kullanarak...
Kudüs’ü Gezi/Yorum III: İbrahim Mescidi Utanç Duvarı, Zeytindağı
18 Mart 2017 sabahı erkenden hareket ettik, hemen Mescid-i Aksa yanındaki Zion/Siyon tepesindeki Hz. Davud makamını ziyarete geçtik. Museviler malumunuz King/kral derler bu peygamberimize. Doğu Kudüs'e girilen kapı da hala İsrail askerlerinin...
Kudüs’ü Gezi/Yorum Iı: Kubbetü’s-Sahra
17. Mart 2017 Cuma saat 10 sularında Mescid-i Aksa'ya tekrar döndük, Kubbetu's-Sahra'yı Nebi Mihrabını ve Miraç kümbetini selamlayarak doğrudan adı üstünde Cuma/Kıble mescidine girdik. Ne bileyim gece görmek sanki bana da iyi...
İbrahimi Geleneğin Kalbi: Kudüs
1992-1993 öğretim yılında Ürdün Amman Üniversitesinde araştırma için bulunmuştum. Oradayken Mısır ve Suudi Arabistan ziyaretleri yapmıştım. Şam ise zaten yol üstündeydi. Mekke ve Medine ziyaretlerinden sonra bir saatlik uzaklıkta bulunan...
15 Temmuz Terörist Saldırısının Ardından Yeni Bir Din Dili Oluşturmanın Gerekliliği
Yeni bir din dili oluşturmak bir nevi İslam Aklının Eleştirisini yapmakla mümkün olabilir. Müslüman coğrafyada ilk dönemden itibaren Emevi-Abbasi siyasal erk kavgasıyla başlayan savaşlarda dinin meşruiyet aracı olarak kullanım sürecini incelemek,...
Türk felsefesini imkanı.4
Soru 4. Türk düşüncesini felsefenin diliyle anlatmak” için ya da daha müşahhas bir ifadeyle 'Türk Felsefesi'ni hayata geçirmek” için hakim kılınacak bir metodoloji olabilir mi? Bu metodolojiden bir 'ideoloji” oluşturulabilir...
Türk felsefesini imkanı.3.
Soru 3. 'Türk Felsefesi” nin temel prensipleri ve teklif ettiği değerleri neler olabilir ya da olmalıdır? Öncelikle İslam, Türk ve Felsefe kavramlarından ne anladığımı arz edeyim. Malum, kavram bir nesnenin zihinsel tasavvurudur. Felsefe;...
Türk Felsefesinin İmkanı.2.
Soru 2. Türk tarihi ve coğrafyasında, eski zamanlardan bugüne devamlılık halindeki Türk düşüncesi ve Türk kültürünü, bizim için yerel amaçla ama dünyaya da evrensel mesajlar verebilecek güçte felsefenin diliyle anlatmak mümkün müdür?...
Bir Türk Felsefesinin İmkanı
Soru 1. Felsefe yaparken genel olarak bütün arayışların temelinde 'varlık fikri / varlık anlayışı” olduğu kabul edilir. Özgün 'varlık anlayışı” na dayanarak insanlığa yön veren dünya görüşlerinin bir felsefeden yola çıktığını...
HARİCİ VE BATİNİ ZİHNİYETLERE KARŞI AHMED-İ YESEVİ YÖNTEMİ ve ALP-EREN TAVRI
Bu sıralar Yusup Has Hacip'in Kutadgu Bilig ve Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eserlerini oku/yorum. 2010 Arap Baharı adı altında Ortadoğu'da başlayan yeni stratejik düzenlemeleri anlamak, İslam aleminde ortaya çıkan Harici...
Sivil Anayasa, Sivil Toplum
Yeni Bir İslam Medeniyeti Tasavvuru İçin Hoca Ahmed Yesevi ve Yönteminin Önemi
Giriş: 1. Durum Tespiti: Birçok alanda yeni krizlerle karşı karşıya olan insanlığı huzura kavuşturabilecek yeni bir medeniyet tasavvuru üzerine düşünmek gerekiyor. Dini ve metafizik değerlerden arındırılmış seküler, maddeci-pozitivist...
Aksiyon Felsefesi Olarak Anadoluculuk ve Nurettin Topçu
Sunuş: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Felsefesi; Kemalizm ve İslam Çatışmasıyla Açıklanabilir mi?” başlıklı yazıda ayrıntılı olarak bahsedildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti yeni bir kimlik ve yeni bir strateji ile Anadolu'da...